روشهای تربیتی کودکان سرسخت و لجباز

🍃کودکان سرسخت و لجبازنسبت به کودکان دیگرنیازمندتوجه ومحبت بیشتری هستند،بیشتراز اینکه دوست داشته باشندبه حرف والدینشان گوش کنند،دوست دارندکارهارابه روش خودانجام دهند.
۱)بجای سخت گیری مقندرباشید…
والدین مقتدربا یک ساعت دیرترخوابیدن فرزندش درصورت ارائه دلایل قانع کننده موافقت می کندامامشروط به اینکه اگه برنامه بیشتراز ۱ ساعت طول کشیداو درساعت ۹ به رختخواب برودو برنامه ضبط شده را بعدا ببیند.
۲)گزینه های برای انتخاب برایشان تعیین کنید….
طبیعتا والدین بایدگزینه هایی را مشخص کنندکه قابل قبول باشندتا درصورت انتخاب هرکدام آنها توسط کودک محدویت ومشکلی ایجادنشود.کودکان مصمم دوست دارندخودشان تصمیم بگیرندو خواسته هایشان راعملی کنند.
۳)دیدگاه های خودرابه آنهاتحمیل نکنید…
سعی کنیدبا رفتاروسبک زندگی تان اخلاق رابه او بیاموزید.به گونه ای زندگی کنیدوالگویی باشیدکه میخواهید اودنبال کند.درمورد اخلاقوشخصیت پسندیده وسالم با فرزندتان صحبت کنید.داشتن این بحث هابه آنها کمک می کندبهتربتوانندهویت شان راشکل دهند.
۴)به یادداشته باشید آنهابیشترازطریق تجربه می آموزند…
آن ها از تجربیات خودیادمیگیرندو بیشتر از اینکه تمایل داشته باشندبه تصویه هاودستورات والدین عمل کنند،تمایل دارند توصیه های آنهاراآزمایش کنندو براساس نتیجه حاصله خودشان انتخاب کنندو تصمیم بگیرندکه آنهارا انجام دهندیاخیر.
۵)به دلایل آنهاگوش دهید….
بچه ها معمولانمیتوانندبه صورت منطقی دلایلی را ارائه دهنداما فرزندان سرسخت ولجبازمعمولا برای انتخاب هاو تصمیماتشان دلایلی دارندو قصد آنهااز اصراروپافشاری روی خواسته هایشان سرپیچی ازدستورات وقوانین شمانیست.بنابراین به آنهااجازه دهیدخودشان راتوضیح دهند،تابتوانیدآنهارا بهتر بشناسیدو دلیل پافشاری هایشان را درک کنید.
🍀مولف:حدیث مهدی زاده🍀

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *