پرخاشگری کودک پیش دبستانی

اضطراب جدایی

چرا کودکم به من می چسبد ؟ دل بستگی یا وابستگی؟ راه تشخیص و درمان چبست؟ دل بستگی پیوند عاطفی عمیقی است که ما با افراد خاصی در زندگی داریم و باعث میشود از تعامل با ا آنها احساس لذت …

اضطراب جدایی ادامه »