لکنت زبان

لکنت زبان نوعی اختلال گفتار است که مشکلاتی را در برقراری ارتباط با سرعت مناسب و به طور پیوسته و روان ایجاد میکند.در واقع لکنت زبان عبارت است از تکرار، کشش و یا قفل شدن غیر ارادی کلمه یا بخشی …

لکنت زبان ادامه »