نقاشی کودک

اهمیت نقاشی کودک به این دلیل است که ،کودک با ذات حقیقی اشیا آشنا می شود و درک نقاشی برخلاف نوشتن به تلاش و دقت زیادی نیاز ندارد. در نقاشی کشیدن همزمان سه بخش دست ، چشم و مغز فعالیت دارند. هماهنگی این سه بخش از جمله مهارت هایی است که کودک با تکرار و تمرین در نقاشی کسب می کند.
نقاشی کشیدن دریچه ای برای رشد احساسات هنری کودک است از این رو روان شناسان نیز با بررسی نقاشی ها به نشانه های شخصیتی و رشد ذهنی کودکان پی می برند.
به طور کلی به مزایای نقاشی این گونه می توان اشاره کرد:

  • همانگی حرکت چشم و دست
  • کشف دیگر استعداد های کودک مبنی بر نقاشی های او
  • افزایش تمرکز و خلاقیت کودک
  • شناخت روان کودک
  • رشد مهارت های حرکتی
  • رشد زبانی
  • یادگیری سواد بصری
  • خلاقیت